กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สัญลักษณ์ * จำเป็นต้องระบุห้ามเว้นว่าง

Registration Fees
Early Bird
1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2562
Late
1 เมษายน - 30 เมษายน 2562
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
Total Price (บาท)


 

อัตราค่าลงทะเบียน

Registration Fees
Early Bird
1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2562
Late
1 เมษายน - 30 เมษายน 2562
สมาชิก 3,000 บาท 3,500 บาท
บุคคลทั่วไป 3,500 บาท 4,000 บาท

หมายเหตุ อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าหนังสือประกอบการประชุมและอาหารแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย ได้ตามระเบียบของทางราชการ


รายละเอียดการลงทะเบียนและช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี
"สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก” เลขที่บัญชี "016-449401-0"
หลังโอนเงิน ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

หากท่านสมัครสมาชิกสมาคมฯ กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน มาพร้อมหลักฐานการโอนเงินด้วย

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-4197190, 02-6494003 ***การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันกลับจากคณะกรรมการจัดการประชุม***

2018-19 Ambulatory Medicine 2019; Ambulatory Intelligence All Rights Reserved.